Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2011

syylaak
syylaak
syylaak
Kochać to znaczy dotykać. Bardzo piękna etymologia słowa, czyż nie? Bo chciałoby się powiedzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i uczuciowy. Jakby tego było mało, to słowo "kobieta" najprawdopodobniej pochodzi z dialektu toskańskiego i pierwotnie znaczyło: istota lubiąca dotykanie, przytulanie się. Czyli w kobiecie etymologicznie jest już wpisany aspekt kochania, dotykania. I to też jest bardzo piękne. 
— prof. Jan Miodek
Reposted fromPorcelanowa Porcelanowa viamalinowowa malinowowa
syylaak
Reposted fromscythe scythe viamalinowowa malinowowa
syylaak

August 29 2011

syylaak
7016 7aa0
Reposted fromkaroluka karoluka viaindisputabel indisputabel
syylaak
syylaak
6984 eba2
syylaak
8151 62a0
syylaak

Reblog if you think you need to lose weight.

But I’m always like:
Reposted fromdice dice viaJeanette Jeanette

August 28 2011

I am the type of person who starts to tear up because of high frustration.

Reposted fromiKeeta iKeeta viaclassicLady classicLady
syylaak
4657 7ca5
Reposted fromproof proof
syylaak

Reblog if you think you need to lose weight.

But I’m always like:
Reposted fromdice dice viaclaudette claudette

August 26 2011

syylaak
3485 fb27
piękności ! ♥
syylaak
Reposted frommelenk89 melenk89 vianameherhope nameherhope
syylaak
4980 d7b2
Reposted fromkalorymetria kalorymetria vianameherhope nameherhope
syylaak
5848 bbbe

August 25 2011

syylaak

August 09 2011

Play fullscreen
America's Got Talent YouTube Special - Jackie Evancho
Reposted frommisslindadee misslindadee
syylaak
1030 1740
Reposted fromcalifornia california
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl